Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ


Από τη Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι επιδότησης του μέτρου 2.2.1 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2080/92 και 1257/99, προκειμένου να τύχουν την χορήγηση της εκάστοτε ετήσιας πριμοδότησης, θα πρέπει να υποβάλλουν στην Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, από 10 Ιανουαρίου έως τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτος, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1)    Αίτηση Πληρωμής και Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) από την Gaia Κατερίνης ή από την ομάδα ελέγχου στην οποία υπέβαλαν το έντυπο ΟΣΔΕ, συνοδευόμενη με εκτύπωση τοπογραφικού διαγράμματος του χωραφιού.
2)    Δήλωση Εφαρμογής για το εκάστοτε έτος (σε έντυπη μορφή), την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία μας.
3)    Αντίγραφο της 1ης σελίδας του Τραπεζικού Λογαριασμού
4)    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
          Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών με αύξοντα αριθμό 1 και 2 θεωρείται η μη καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος.
          Η κατ΄επανάληψη όμως της μη υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών 1 και 2 το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και συνεπάγεται την επιστροφή των οικονομικών ενισχύσεων των μέχρι σήμερα καταβληθέντων οικονομικών ενισχύσεων.
          Σε περίπτωση θανάτου του επενδυτή θα πρέπει ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι αυτού, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της δασωθείσης έκτασης, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της μεταβίβασης.
          Επίσης, στις περιπτώσεις εκείνες, που για μία επένδυση (δάσωση), οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός οφείλουν μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών να διασφαλίσουν την ύπαρξη ενός και μόνο δικαιούχου για κάθε επένδυση και την υποβολή μιας Δήλωσης Εφαρμογής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο υποόροφος
δεν είναι καθαρός ή δεν υπάρχει καλή ζωτικότητα φυτών, επιβάλλεται κύρωση 3% επί του συνολικού
ύψους ενίσχυσης του δικαιούχου. Η ενίσχυση
καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά τον καθαρισμό του
υποορόφου.
    Με την έναρξη της φετινής υποβολής αίτησης πληρωμής (ΑΕΕ) - έντυπο ΟΣΔΕ στον αρμόδιο φορέα, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να δηλώνουν την ακριβή θέση ως προς το έδαφος των δασωθέντων αγροτεμαχίων τους  στους χάρτες που τηρεί ο αρμόδιος φορέας, διαφορετικά η μη σωστή τοποθέτηση αυτών στο χάρτη θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της καταβολής της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος αλλά και την επιστροφή όλων των οικονομικών ενισχύσεων από την αρχή της ένταξης του αγρού στο πρόγραμμα δάσωσης μέχρι σήμερα.
                                                                             
                                                                                 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
                                                                                     Γεώργιος Χαρ. Μαυρίδης