Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Μία θέση ΤΕ Πληροφορικής στο Επιμελητήριο Πιερίας


ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Το Επιμελητήριο Πιερίας (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας κενής οργανικής θέσης μόνιμου υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ/Πληροφορικής, με μετάταξη από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Η...
μετάταξη θα πραγματοποιηθεί ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους, δύναται να τους προσκαλέσει σε προσωπική συνέντευξη.
Σημειώνεται ότι θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα όπως: μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, σχετική με το αντικείμενο του οργανισμού προϋπηρεσία.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι των Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από τον διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι μεθαύριο 31 Ιουλίου 2017, στο Επιμελητήριο Πιερίας, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Επιμελητήριο Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 9, 60134 Κατερίνη
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα).
2.Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
3.Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
4.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
5.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν: α) οι ημερομηνίες διορισμού - ανάληψης υπηρεσίας, Κατηγορία και Κλάδος που υπηρετούν, τοποθετήσεις, μετακινήσεις σε επιμέρους Τμήματα της Υπηρεσίας τους, βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.
β) Οτι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη.
Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου δύναται να συνεκτιμηθεί.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η κατάθεση της αίτησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να γίνει:
1) αυτοπροσώπως όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 07:30-15:30, εντός της παραπάνω ορισθείσας προθεσμίας ή
2) ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην παραπάνω αναγραφόμενη διεύθυνση, επίσης εντός της ορισθείσας προθεσμίας, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2875/Φ.101/6-7-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Επιμελητηρίου Πιερίας».
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού του Επιμελητηρίου Πιερίας, στο τηλέφωνο 23510-23211 εσωτερικό 2.