Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Καταργείται η προφορική εξέταση γνώσης ξένης γλώσσας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης

 
Με τροπολογία που εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο "σκούπα"...

 
 
 
 
 
 
(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΔΙΟ, ΑΡΘΡΟ 70, παρ 4), και την παρουσιάζει κατ αποκλειστικότητα το esos:

Α. Καταργείται και ρητά η διαδικασία προφορικής εξέτασης της γνώσης της ξένης γλώσσας στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτή μοριοδοτείται με βάση την προσκόμιση πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Β. Η ρητή αυτή κατάργηση, η οποία, άλλωστε, προέκυπτε και ερμηνευτικά, σε ό,τι αφορά την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από την πρόβλεψη μοριοδότησης της γνώσης ξένης γλώσσας με βάση τους τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (άρθρο 14 παρ. 2 περ. η του ν. 3848/2010, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί και ισχύει), εξορθολογίζει και επιταχύνει τη σχετική διαδικασία.

Γ. Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους στο οικείο Α.Ε.Ι., για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η συμμετοχή τους στα ανωτέρω Συμβούλια.  
  
esos.gr