Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Μάλλον στην Ολυμπιακή Ακτή δεν ισχύει το συγκεκριμένο άρθρο


Μάλλον στην Ολυμπιακή Ακτή δεν ισχύει το συγκεκριμένο άρθρο αν και περάσαν περιπολικά δεν έγινε καμιά σύσταση

Αρθρο 48 

Kατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ

1. H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με...

εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς. 
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ