Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Καλείσθε να προσέλθετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
A/A
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.  
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (11η)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 1.  
Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων στο Δήμο Κατερίνης (ύστερα από εισήγηση της Ο.Ε.)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 1.  
Συζήτηση για τη διαχείριση του πόσιμου νερού στις Τ.Κ. Σεβαστής, Κούκου, Νέας Τραπεζούντας, Κάτω Αγίου Ιωάννη και Τριλόφου Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 1.  
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου και του Νηπιαγωγείου Τριλόφου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριλόφου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ"
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 1.  
Παραχώρηση χρήσης γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πιερικής Αναπτυξιακής ΟΤΑ
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος


 1.  
Διόρθωση της 389/2017 απόφασης με θέμα: Τροποποίηση της 339/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα"
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος


 1.  
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση παράτασης υλοτομικών εργασιών στο τεμάχιο 1595 του Κοινοτικού Δάσους Ρητίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Παράταση χρόνου υλοτομίας στα δασικά τμήματα  του Κοινοτικού Δάσους Π. Κεραμιδίου βάσει του αριθ.1/17-10-2016 πρωτόκολλο εγκατάστασης της Δ/νσης Δασών Πιερίας
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση της αριθ. 110/2017 μελέτης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για τη Δ.Ε. Κατερίνης" εκτιμώμενης αξίας 120.966,31 ευρώ εκτός ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής της
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης, Αρωνά) Δήμου Ελαφίνας»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού καταστήματος και ιατρείου Βρίας» (65/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» (Α.Μ. 37/2009)
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου "Επιστρώσεις πεζοδρομίων, ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων και ΚΧ στον οικισμό της Ανδρομάχης" (79/2016 μελέτη) του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 2016 για τα είδη της 1ης ομάδας και των υποομάδων 7.4 και 7.8)" (100/2016 μελέτη), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου” για τις ομάδες 1,2 και 3 ποσού 37.200,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ, κατά ένα (1) μήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Λήψη απόφασης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Π.Κ. Μακεδονίας – Π.Ε. Πιερίας, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων μουσικού σχολείου Κατερίνης» και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 98/2017 μελέτης με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων μουσικού σχολείου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Αποδοχή παραχώρησης παράπλευρων οδών σιδηροδρομικής γραμμής και εξουσιοδότηση αντιδημάρχου για την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Ανάκληση της με αριθ. 237/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την 50/2017 μελέτη προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 240.000,00€ με το ΦΠΑ, έγκριση της αριθ. 108/2017 μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με την ανοιχτή διαδικασία του ά.27 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση μεταφοράς του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Κατερίνης κατά το σχολικό έτος 2017-2018
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

 1.  
Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για κινητή καντίνα
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

 1.  
Χορήγηση αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Πέντε Πύργοι» της δημοτικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 1.  
Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης  Δήμου – δημοτών
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

 1.  
Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αυτοδίκαιης αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των α) Ιωάννη Σιώντα του Στεφάνου β) Ελένης Σιώντα του Στεφάνου γ) Στυλιανού Γιαννούλη του Γεωργίου και δ) Ναταλίας Γιαννούλη του Γεωργίου στο ΟΤ 1017, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κατερίνης, στην πολεοδομική ενότητα Βατάν - Επέκταση Κατερίνης"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

 1.  
Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης για τον χώρο του Ιερού Ναού στο Ο.Τ. 718 της Πολεοδομικής Ενότητας Καπνικού Σταθμού επέκταση Κατερίνης
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης "Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων Αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 19α και 19β στην πολεοδομική ενότητα Αναθεώρηση Σβορώνου της Δ.Κ. Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

 1.  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης "Εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης της Παλαιάς Εθνικής οδού Τεμπών - Κατερίνης, Τμήμα Λεπτοκαρυάς - Κατερίνης, επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων των πράξεων εφαρμογής που διέρχονται κατά μήκος του υπόψη ορίου απαλλοτρίωσης"
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

 1.  
Εισήγηση για χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική μελέτη αποτυπώσεων για την δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου κατά μήκος εγκεκριμένων δημοτικών οδών σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

 1.  
Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού στο Ο.Τ. 216 της πολεοδομικής ενότητας Κέντρου Δήμου Κατερίνης και συγκεκριμένα την κατάργηση της υφιστάμενης οικοδομικής γραμμής και τον επανακαθορισμό της σε νέα θέση όπως φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα που συνοδεύει
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος

 1.  
Έγκριση πρακτικού συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Επιτροπής

 1.  
Έγκριση της 33/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με θέμα "Έγκριση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ."
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

 1.  
Έγκριση της 34/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με θέμα "Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ."
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, πρόεδρος της ΔΕΕΕΚ

 1.  
Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Προμήθεια αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης”, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος

 1.  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος


Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Τζουμέρκα