Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Νέο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το επίμαχο θέμα της Καλλιθέας Νέο έγγραφο για το επίμαχο ζήτημα της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας του δήμου Κατερίνης   με Αρ. Πρωτ.: 14951/2017 απέστειλε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας απόφασης δημοτικής παράταξης περί διαγραφής μέλους».  

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κατερίνη 16 Ιανουαρίου 2018 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                             Αρ. Πρωτ.: 14951/2017
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
---------------------
Ταχ. Δ/νση : Κίτρους 41
Ταχ. Κώδικας : 60100 Κατερίνη
Πληροφορίες : Ν. Ευθυμιάδης
Τηλέφωνο : 23510– 23777
Tηλεμοιοτυπία : 23510 - 74900
E – mail : nefthim@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ : κ. Ευάγγελο Κήπου,
Mέλος Συμβουλίου Δ.Κ. Καλλιθέας
Δήμου Κατερίνης
Καλλιθέα Πιερίας

ΚΟΙΝ/ΣΗ : 1) κ. Σάββα Χιονίδη, Δήμαρχο Κατερίνης
ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Πολίτες σε Δράση»
Πλ. Δημαρχείου 1 - Κατερίνη

2) Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α.
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
Τμήμα Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.
(για ενημέρωση - με φωτ/φα των (β΄) & (γ΄)
σχετικών
Σταδίου 27 -10183 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος νομιμότητας απόφασης δημοτικής παράταξης περί
διαγραφής μέλους».

Σχετ.: α) Το αριθμ. 14782/28-12-2017 έγγραφό μας
β) Το αριθμ. 2/22-12-2017 έγγραφό σας
γ) Η από 27-12-2017 εξώδικη απάντηση – κλήση και δήλωσή σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α΄) σχετικού εγγράφου, που σας κοινοποιήθηκε και κατόπιν των (β΄) & (γ΄) ομοίων, με τα οποία αιτείσθε τον έλεγχο νομιμότητας των από 21-12-2107 πρακτικών συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας, καθώς και της από 28-11-2017 απόφασης της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση» περί της διαγραφής σας, αντίστοιχα, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στο προαναφερθέν έγγραφό μας.
Συναφώς, σας γνωρίζουμε ότι, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, δεδομένου ότι αυθεντική ερμηνεία των νόμων ανήκει μόνο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μετά από σχετικό ερώτημα για πρόκληση γνωμοδότησης από τον φορέα που εξέδωσε τη σχετική νομοθεσία, όταν αυτό απαιτείται, αποφάσεις διαγραφής που εκδίδονται από δημοτικές παρατάξεις στα πλαίσια του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις, κατά την έννοια του άρθρου 16 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», δεδομένου ότι εκδίδονται από άτυπο συλλογικό όργανο, χωρίς νομική υπόσταση, τυχόν δε, αμφισβήτηση των όρων έκδοσης τους, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ιδιωτικού Δικαίου και δύναται να επιλυθεί ενώπιον αρμοδίων δικαστηρίων. Ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι οι ως άνω αποφάσεις αποτελούν διοικητικές πράξεις, η παράλειψη κοινοποίησης τους ή τυχόν ελαττώματά τους, δεν θίγουν το υποστατό των πράξεων (ΣτΕ 1626/1986, Ολ 20/2009), ούτε επάγονται καταρχήν την ακυρότητά τους (ΣτΕ 2662/2004, 2343/1990), αλλά επηρεάζουν μόνο την έναρξη της προθεσμίας προσβολής τους (ΣτΕ 1624/1986) (Ευγενία Πρεβεδούρου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Μαθήματα 2013,2014, Υποστήριξη διδασκαλίας).
Κατόπιν των ανωτέρω, στα πλαίσια του σεβασμού των αρχών του κράτους δικαίου και των προβλεπομένων στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, δεν είναι δυνατή η άσκηση εκ μέρους σας των καθηκόντων του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλλιθέας, καθ’ όν χρόνο δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί από τα αρμόδια δικαστήρια η απόφαση διαγραφής σας από τη δημοτική παράταξη «Πολίτες σε Δράση», παρέπεται δε, κατά τα προδιαληφθέντα, ότι οι αποφάσεις του ως άνω Συμβουλίου, κατά την συνεδρίασή του στις 21-12-2017 δεν παράγουν έννομες συνέπειες και σε κάθε περίπτωση αφορούν αντικείμενο που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ