Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ «Βοηθός Λογιστή»


Τύπος σύμβασης: Εξαρτημένη εργασία ορισμένου χρόνου
Τόπος εργασίας: Κατερίνη, Πιερία.

Kαθήκοντα θέσης:

 • Τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας: καταχώριση και αρχειοθέτηση εξόδων, παρακολούθηση και συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και ταμείου μετρητών, κ.α
 • Παρακολούθηση μισθοδοσίας
 • Παρακολούθηση φορολογικών θεμάτων
 • Υποστήριξη των εξωτερικών εργασιών του λογιστηρίου σε δημόσιες υπηρεσίες
Aπαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικών ή Οικονομικών ή άλλου σχετιζόμενου κλάδου
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση οργανωμένου λογιστηρίου ,
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφαρμογών MS Office (Outlook, Excel, Word)
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψης πρωτοβουλιών, οργάνωσης και εποπτείας, επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Δομημένη κρίση, αναλυτική σκέψη και εχεμύθεια.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός
Επιθυμητά προσόντα:
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε μη κυβερνητική οργάνωση
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mary2avakian@gmail.com βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 05.06.2020