Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ «Νοσηλευτή /-τριας»


Τύπος σύμβασης: Εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου χρόνου
Τόπος εργασίας: Κατερίνη, Πιερία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  • Πτυχίο Νοσηλευτικής ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα
 • Δεξιότητες συνεργασίας, συντονισμού και ορθής συμπεριφοράς στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Δομημένη κρίση και αναλυτική σκέψη.
 • Αγάπη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση για τους ωφελούμενους που υπηρετεί ο οργανισμός
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική προσφορά σε Μη-Κυβερνητική Οργάνωση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Ευελιξία και προσαρμογή στο ρευστό πλαίσιο πάνω στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mary2avakian@gmail.com βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή/και στα αγγλικά. Καταληκτική ημερομηνία/προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 05.06.2020.