Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

"εκποίηση δημοτικών ακινήτων" το θέμα 7 της συνεδρίασης του δ.σ. δήμου Κατερίνης την Πέμπτη7. Λήψη απόφασης για εκποίηση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της Τ.Κ. Παραλίας στα Ο.Τ.70,71,75,76,77,81,82,83,84, με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομής στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κατερίνης και την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων με βάση το άρθρο 186 παρ. 5 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 7 του π.δ. 270/81. Εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος