Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Κρατική ενίσχυση στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας - Έως τις 08 Οκτωβρίου οι αιτήσεις


 
   Κατόπιν ανακοίνωσης του ΥΠΑΑΤ, οι αιγοπροβατοτρόφοι, οι οποίοι έχουν υποβάλλει ΕΑΕ (δήλωση ΟΣΔΕ) για το έτος 2019,μπορούν να κάνουν αίτηση έως τις 8 Οκτωβρίου 2020.

Βασικές προϋποθέσεις:

 
 
1. Να έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ το 2019
2. Να διαθέτουν ζωικές εκμεταλλέυσεις με τουλάχιστον 20 θηλυκά
3. Να μην ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019
4. Να ήταν ενεργή η εκμετάλλευση τους έως και τις 31/12/2019.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Δικαιούχοι - Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι κτηνοτρόφοι αιγών καιπροβάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγήσε όλη τη χώρα, οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρουςεπιλεξιμότητας:

1. Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) καιέχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μεταποιητικέςμονάδες το έτος 2019. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που αποστέλλονται ετησίωςαπό τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

2. Διαθέτουν ζωικές εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους) σενησιά που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ τηςπαρούσας στα οποία λόγω ελλείψεως μεταποιητικώνμονάδων δεν ήταν δυνατή η παράδοση γάλακτος. ΣτοΠαράρτημα ΙΙ της παρούσας αναφέρονται τα νησιά τηςΕπικράτειας που διαθέτουν μεταποιητικές μονάδες.

3. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για τοέτος 2019 έως και την 31-12-2019.

4. Διατήρησαν την εκμετάλλευσή τους ενεργή έως καιτην 31-12-2019, γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από ταστοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).

5. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στην 31-12-2019,κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)702/2014 (άρθρο 2,σημείο 14).

6. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τουςενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη καιασυμβίβαστη,με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στην περ. 4της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου τουν. 4152/2013.

Όροι και Ύψος ενίσχυσηςστον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεταιανά ενήλικο ζώο και θα προκύψει από τον αριθμό τωντελικώς δηλωθέντων αιγοπρόβατων διά του ποσού πουέχει δεσμευθεί για την παρούσα δράση.

2. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο τηςπαρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορείνα υπερβαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 100.000 €περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.

Πληροφορίες:

Κ/Ξ Αγροτικών Συνεταιρισμών Όλυμπος-Πιέρια
ΚΕΑ Κατερίνης
Χατζόγλου 48 (ισόγειο)
2351078658, 2351440950
keakaterinis@gmail.com