Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: «Έλλειψη στατικής επάρκειας του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κατερίνης»


 ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 05/01/2021

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Έλλειψη στατικής επάρκειας του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας
του Δήμου Κατερίνης»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με καταγγελίες Δημοτών Κατερίνης και σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα του διαδικτύου, της 30ης Δεκεμβρίου 2020, στερείται στατικής επάρκειας το κτήριο της παλαιάς Πυροσβεστικής, στο οποίο τώρα στεγάζεται η Δημοτική Αστυνομία, του Δήμου Κατερίνης. Αυτό...

 

καταδεικνύεται από την τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συντάχθηκε με βάση την με αρ. πρωτ. 20109/18-05-2007 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης από το Δήμο Κατερίνης. Από την εν λόγω μελέτη προέκυψε, πως το συγκεκριμένο κτήριο είναι στατικά ανεπαρκές, ακατάλληλο και δεν ενδείκνυται για καμιά χρήση. Επίμαχα σημεία της ανωτέρω μελέτης είναι: α) «από έλεγχο που έγινε για τον εντοπισμό του οπλισμού στα φέροντα στοιχεία με ειδικό μηχάνημα φαίνεται ότι ο οπλισμός (ειδικά ο διατμητικός δηλαδή οι συνδετήρες) είναι ισχνός και δεν έχει παντού την απαιτούμενη επικάλυψη», β) «επίσης, από τον μακροσκοπικό έλεγχο της κατασκευής εν γένει προκύπτει ότι στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου δεν υπάρχει διάταξη τοιχίων και ότι η διάταξη υποστυλωμάτων και δοκών δεν είναι η ενδεδειγμένη», γ) «....θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του σκυροδέματος από την ενανθράκωση και του οπλισμού από τη διάβρωση, διότι με την πάροδο του χρόνου η διάβρωση του οπλισμού και η διόγκωσή του θα προκαλέσουν πέρα από τη μείωση της διατομής του χάλυβα και ρηγμάτωση του σκυροδέματος και ενδεχομένως και αποκόλληση τμημάτων» και δ) «όλα αυτά θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μερική αποδυνάμωση των διατομών των φερόντων στοιχείων και την αλυσιδωτή επιβάρυνση παρακείμενων στοιχείων με συνέπεια τη συνολική μείωση της αντοχής του κτηρίου και την επισφαλή λειτουργία του, εάν και όταν χρειαστεί».


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να μας επιδείξετε, με δεδομένο ότι, υφίσταται η τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, του 2007, ενδεχόμενη νεότερη μελέτη περί της στατικότητας του κτηρίου, που στεγάζει τώρα τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Κατερίνης, η οποία ανατρέπει το περιεχόμενο της ανωτέρω τεχνικής έκθεσης, που συντάχθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 20109/18-05-2007 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης, από το Δήμο Κατερίνης;

2. Εάν δεν υφίσταται νεότερη έκθεση, ως άνω και παραμένει σε ισχύ η ήδη υφιστάμενη προαναφερθείσα τεχνική έκθεση του 2007, περί της στατικότητας του ανωτέρω κτηρίου, προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις ποινικών ή αστικών ή διοικητικών ευθυνών των αρμοδίων Διοικητικών Υπαλλήλων του Δήμου Κατερίνης για αποσιώπησή της εν λόγω έκθεσης του 2007 και για έκθεση σε κίνδυνο των στελεχών της Δημοτικής Αστυνομίας Κατερίνης;


Ο ερωτών Βουλευτής
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων &

Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:

Βουλευτή κ. Χήτα Κωνσταντίνο Βουλή των Ελλήνων (με τα συνημμένα)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3063/07-01-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας:

-       το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44/14-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. 210/13-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1513/14­01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34/14-01-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης καθώς και,

-       το υπ’ αριθμ. πρωτ. 680/15-01-2021 έγγραφο του Δήμου Κατερίνης με συνημμένα την από 28-08-2018 Δήλωση Ένταξης του ακινήτου στο ν. 4495/2017(ΑΊ50) και την από 20-03-2020 Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικ.

Υποστήριξης

Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών


Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελίστριας 2

Τ.Κ.: 105 63 Αθήνα

Υπόψη: κ. Π. Τζακόπουλος


ΘΕΜΑ: «Έλλειψη στατικής επάρκειας του κτηρίου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κατερίνης»

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. 1321/12-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣ

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τον Αύγουστο του 2018 έγινε η Δήλωση Ένταξης στο Ν.4495/2017 (Α/Α10473901) με περιγραφή ακινήτου: «Τακτοποίηση Δημοτικού Κτιρίου - Χώρος Συνάθροισης Κοινού» για το κτήριο του θέματος, την οποία σας υποβάλουμε συνημμένα. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση αυτής « ...πρόκειται για τακτοποίηση δημοτικού κτιρίου που χρησιμοποιείται ως χώρος συνάθροισης κοινού....»., ενώ η Τεχνική Έκθεση (Μακροσκοπικός Έλεγχος) από διπλωματούχο Μηχανικό του Δήμου της 2θης -03-2020 (επισυνάπτεται) αναφέρει ότι:

1)      Δεν παρατηρούνται καθιζήσεις του εδάφους.

2)      Δεν παρατηρούνται ρωγμές ή αλλοιώσεις στα φέροντα στοιχεία αυτού και παρατηρούνται ρωγμές μικρού εύρους στα σημεία επαφής των τοίχων με τα στοιχεία σκυροδέματος (υποστυλώματα, δοκούς) μόνο σε τμήμα του ισογείου (πίσω αριστερά.

3)      Δεν παρατηρήθηκαν τυχόν άλλες αστοχίες....

Συνημμένα: 1. Δήλωση Ένταξης 2. Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας  


 
   
                                                                                                                            

Ο Δήμαρχος Κατερίνης


Κώστας Κουκοδήμος