Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Χρειαζόμαστε πόλεις φιλικές προς τα παιδιά

Τι είναι μια πόλη φιλική προς τα παιδιά; 

Είναι μια πόλη, ή πιο γενικά ένα σύστημα τοπικής διακυβέρνησης, αφοσιωμένο στην τήρηση των δικαιωμάτων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων τους σε: 

• Αποφάσεις επιρροής για την πόλη τους.

• Έκφραση της γνώμης τους για την πόλη που θέλουν.

• Συμμετοχή στην οικογένεια, την κοινότητα και την κοινωνική ζωή.

• Παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση.

• Πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής.

• Προστασία από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση.

• Ασφάλεια στους δρόμους, όταν περπατούν μόνα τους.

• Παιχνίδι και ελευθερία συνάθροισης.

• Χώρους πρασίνου για φυτά και ζώα.

• Ζωή σε μη μολυσμένο περιβάλλον.

• Συμμετοχή σε πολιτιστικά και κοινωνικά γεγονότα.

• Έχουν δικαίωμα να είναι ίσοι πολίτες στην πόλη τους με πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης, φύλου, ή οποιασδήποτε ανεπάρκειας. 


Μια πόλη φιλική προς τα παιδιά, είναι η ενσωμάτωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε τοπικό επίπεδο, το οποίο στην πράξη σημαίνει πως τα δικαιώματα των παιδιών αντανακλούνται σε πολιτικές, νόμου, προγράμματα και προϋπολογισμούς. Σε μια πόλη φιλική προς τα παιδιά, τα παιδιά είναι ενεργοί πολίτες: οι φωνές και οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη κι έτσι μπαίνουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων επιρροής. 


Πώς μπορεί μια πόλη να γίνει φιλική προς τα παιδιά; 


Μια πόλη μπορεί να γίνει φιλική προς τα παιδιά, πραγματοποιώντας τα ακόλουθα εννέα βήματα: 


1. Προωθώντας την ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε θέματα που τα επηρεάζουν. Ακούγοντας τις απόψεις τους, λαμβάνοντάς τες υπόψη και χρησιμοποιώντας τες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 


2. Υιοθετώντας ένα φιλικό προς τα παιδιά νομικό πλαίσιο: Εξασφαλίζοντας τη νομοθεσία, τα ρυθμιστικά πλαίσια και τις διαδικασίες που προωθούν με συνέπεια και προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των παιδιών. 


3. Ακολουθώντας μια στρατηγική στην πόλη για τα δικαιώματα των παιδιών: Ανάπτυξη μιας λεπτομερούς ολοκληρωμένης στρατηγικής, ή μια ατζέντα για τη δημιουργία μιας Πόλης Φιλικής προς τα Παιδιά, βασισμένης στη Σύμβαση για τα Δικαιώματά του Παιδιού. Χρειάζεται να τεθεί στη διάθεση των παιδιών, να μεταφραστεί στις απαιτούμενες και προσβάσιμες γλώσσες και γενικότερα σε όσους εργάζονται με και για τα παιδιά. 


4. Δημιουργώντας μια Μονάδα Δικαιωμάτων των Παιδιών, ή έναν συντονιστικό μηχανισμό: αναπτύσσοντας μόνιμες δομές στην τοπική κυβέρνηση για να εξασφαλιστεί ότι η προοπτική για το μέλλον των παιδιών θα βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα. 


5. Αξιολογώντας τον αντίκτυπο που θα έχει η πόλη στα παιδιά: Εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει μια συστηματική διαδικασία για να αξιολογηθεί η επιρροή του νόμου, της πολιτικής και της πρακτικής στα παιδιά-πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την εφαρμογή τους.  


6. Φτιάχνοντας έναν προϋπολογισμό για τα παιδιά: Εξασφάλιση των επαρκών πόρων και της ανάλυσης του προϋπολογισμού για αυτά. Τα παιδιά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη δημιουργία του προϋπολογισμού της πόλης, όπως συμβαίνει και με τις άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιεί. 


7. Μια έκθεση για την κατάσταση των παιδιών στην πόλη: Εξασφάλιση ικανοποιητικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων για την κατάσταση των παιδιών και των δικαιωμάτων τους. 


8. Γνωστοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών: Εξασφάλιση της συνειδητοποίησης των δικαιωμάτων τους από τα ίδια και τους ενήλικες. 


9. Ανεξάρτητη υποστήριξη των παιδιών: Στηρίζοντας το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και άλλων φορέων και οργανισμών που προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών. 

http://www.elzoni.gr/html/ent/815/ent.2815.asp
Πάρης